Samtliga föremål säljs i befintligt skick. Det ankommer på köparen att innan auktionen noggrant undersöka och bedöma föremålets skick och beskaffenhet. Uppgift i auktionsförteckningen avseende ex. ett föremåls upphovsman, äkthet, ålder, proveniens, teknik eller skick är endast vägledande för köparen vid dennes undersökning av föremålen. Är väsentlig uppgift i auktionsförteckningen direkt vilseledande kan detta utgöra grund för hävning av köpet. Dyrgripen Handelshus AB ansvarar inte under några omständigheter för naturligt slitage, skador och defekter, eventuell uppfodring av dukar, ramars kondition, naturliga förändringar i material som ex. blekning av papper och sprickbildningar i trä. För funktionen hos ur och urverk, mekaniska eller elektrifierade/batteridrivna föremål ansvaras ej. För innehållet i en auktionspost omfattande ett parti av föremål ansvaras ej. Dyrgripen Handelshus AB äger rätt att avhjälpa sådana fel i sålda föremål som Dyrgripen Handelshus AB har att svara för. Om avhjälpande inte sker inom skälig tid från det att reklamationen framställts äger köparen rätt att häva köpet och mot återlämnande av föremålet återfå erlagd köpeskilling. Eventuella fel skall reklameras omedelbart efter det att köparen märkt eller borde ha märkt felet, dock senast inom sju (7) kalenderdagar efter auktionens sluttid. Dyrgripen Handelshus AB ansvar gentemot köparen för fel är begränsat till prisavdrag eller till att som mest återbetala det klubbade priset jämte provision och mervärdeskatt samt eventuellt andra avgifter. Dyrgripen Handelshus AB ansvarar således inte för direkta eller indirekta skador som köparen kan drabbas av.